Τρίτη, 17 Μαρτίου 2009

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

Η Ομοσπονδία για να ξεχωρίσει τους ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ ΨΑΡΑΔΕΣ από εκείνους που προσπαθούν ΝΑ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΟΥΝ ΤΗΝ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΑΛΙΕΙΑ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΗ, πρόσφατα τροποποίησε ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ.
Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΠΡΩΣΟΠΕΥΕΙ ΤΟΥΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΎΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ ΨΑΡΑΔΕΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΨΕΥΤΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ.
Οσοι Σύλλογοι πληρούν τους Ορους του Καταστατικού μπορούν να ενταχθούν στην Ομοσπονδία μας.


ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΑΛΙΕΩΝ (Π.Ο.Π.Ε.Α.)


ΑΡΘΡΟ 1º

Ιδρύεται Πανελλήνια Ομοσπονδία με την επωνυμία «Πανελλήνια Ομοσπονδία Παραδοσιακών Ερασιτεχνών Αλιέων» (Π.Ο.Π.Ε.Α.). Έδρα της, ο Πειραιάς.

ΑΡΘΡΟ 2º
Σκοπός της Ομοσπονδίας είναι:

1- Η υπεράσπιση και νόμιμη προστασία των μελών καθώς και η καταχώρηση όλων των δικαιωμάτων που απορρέουν από τις δημοκρατικές και πολιτικές ελευθερίες της Πατρίδα μας.

2- Η ανάδειξη της ερασιτεχνικής ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ στο ανώτατο επίπεδο ποιότητας προς όφελος όχι μόνο των Παραδοσιακών Ερασιτεχνικών Ψαράδων αλλά και του θαλάσσιου πλούτου της χώρας μας.

3- Η ανάπτυξη πνεύματος ενότητας και αλληλεγγύης μεταξύ των μελών της Ομοσπονδίας.

4- Η συνεχής και συστηματική προσπάθεια για την εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν την ασφάλεια των μελών αλλά και του θαλάσσιου πλούτου μας, καθώς και την προάσπιση δικαιωμάτων που αφορούν την υγεία, την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και γενικά τα ανθρώπινα δικαιώματα.

5- Η υπεράσπιση γενικά των συμφερόντων των Παραδοσιακών Ερασιτεχνών Ψαράδων που απορρέουν από τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.

6- Η προσπάθεια για την βελτίωση της Νομοθεσίας που καθορίζει τους όρους διεξαγωγής και ασφαλείας της Ερασιτεχνικής και όχι της Αθλητικής αλιείας, για να μπορούν να προστατεύονται καλύτερα και αποτελεσματικά τα μέλη της Ομοσπονδίας.

7- Παραδοσιακά Ερασιτέχνες Ψαράδες θεωρούνται εκείνοι, οι οποίοι από γενεά σε γενεά χρησιμοποιούν Νόμιμα αλιευτικά εργαλεία τα οποία δεν δημιουργούν επιπτώσεις στον θαλάσσιο πλούτο και συγχρόνως είναι ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ. Αυτά είναι: ΔΙΧΤΥ, ΠΑΡΑΓΑΔΙ, ΠΥΡΟΦΑΝΙ,ΣΥΡΤΕΣ.

8- Η Παραδοσιακή Ερασιτεχνική Αλιεία δεν έχει καμία σχέση με την Αθλητική Αλιεία γιατί η Ερασιτεχνική Αλιεία είναι χόμπι, ψυχαγωγία και όχι Αθλητισμός.

9- Η συσπείρωση όλων των Παραδοσιακών Ερασιτεχνών Συλλόγων Αλιέων Ελλάδος με σκοπό την ενιαία και Συλλογική μελέτη, αντιμετώπιση και προαγωγή των συμφερόντων των μελών τους.

2
10- Η συνεχής ενημέρωση και η προσπάθεια για επιμόρφωση των μελών , πάνω σε θέματα που αφορούν την Παραδοσιακή Ερασιτεχνική Αλιεία γενικότερα τη θάλασσα.

11- Η ανάπτυξη των σχέσεων καθώς και η συνεργασία με τις Λιμενικές και λοιπές Αρχές με κοινό σκοπό την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων ασφαλείας, της εξυπηρέτησης και παροχής βοήθειας, αλλά και του αμοιβαίου σεβασμού, πράγμα που θα συμβάλλει στην αποτελεσματικότητα προστασίας των μελών της Ομοσπονδίας και της θαλάσσιας πανίδας.

12- Η καταπολέμηση της Παράνομης Αλιείας από όπου και αν προέρχεται.

13-Η προστασία των Ελληνικών Θαλασσών και ο εμπλουτισμός αυτών, με σχετικές ενέργειες, παρουσιάσεις και διαβήματα προς τις Αρμόδιες Κρατικές Αρχές.

14- Η συμμετοχή της Ομοσπονδίας σε δημόσιες συζητήσεις, συνέδρια, σεμινάρια και σε διεθνή αλιευτικά Συνέδρια που να έχουν σχέση με την Παράκτια Αλιεία και την προστασία του θαλάσσιου πλούτου, των ακτών και του υδάτινου οικοσυστήματος.

15- Η έκδοση εντύπων σχετικών με την Αλιεία και την Ομοσπονδία.

16- Η ανάπτυξη του Εθνικού Θαλάσσιου Πνεύματος, η προαγωγή της πίστεως στη θάλασσα ως στοιχείου ζωής και προόδου του ‘Έθνους.

17- Βασική επιδίωξη είναι η Παραδοσιακή Ερασιτεχνική Αλιεία βάσει των μέχρι σήμερα παραδόσεων θα πρέπει να πάρει την θέση που της αξίζει στον Ελληνικό θαλάσσιο χώρο και σκοπός της Ομοσπονδίας είναι να προστατεύει τα μέχρι σήμερα κεκτημένα δικαιώματα που είχε ο κάθε παραδοσιακός ερασιτέχνης ψαράς. Ιδιαίτερα να προστατεύσει τα Παραδοσιακά Αλιευτικά Εργαλεία, Δίχτυ, Παραγάδι, Πυροφάνι, Συρτή.

18- Με την Ομοσπονδία θα προάγεται και η ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας μεταξύ των Ημεδαπών Σωματείων, Ομοσπονδιών, Δημοσίων και λοιπόν Αρχών του Κράτους.

ΑΡΘΡΟ 3º
Προσχώρηση Μελών

Για να γίνει μέλος της Ομοσπονδίας, Πρωτοβάθμια Οργάνωση Ερασιτεχνών Αλιέων κατά την παραπάνω έννοια, θα πρέπει:

1- Να υποβάλλει γραπτή αίτηση.

2- Αντίγραφο Πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης που αποφάσισε την εγγραφή, εκτός και αν τούτο προβλέπεται από το Καταστατικό της οπότε θα επισυνάπτεται αντίγραφο καταστατικού θεωρημένο από το Δ.Σ. του Συλλόγου και επικυρωμένο.

3- Αντίγραφο καταστατικού νόμιμα θεωρημένο.


3
4- Εξουσιοδότηση του Δ.Σ. Αντιπροσώπου, ο οποίος θα αντιπροσωπεύει το Σύλλογο στην Ομοσπονδία και θα συμμετέχει στα Όργανά της.

5- Βεβαίωση του Δ.Σ. του Συλλόγου για τον ακριβή αριθμό των μελών του.

6- Η διοίκηση της Ομοσπονδίας οφείλει αν απαντήσει σε 30 ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης εγγραφής. Σε περίπτωση μην αποδοχής της αίτησης από της Διοίκησης της Ομοσπονδίας θα αναγράφονται αναλυτικά οι λόγοι της απόφασης αυτής. Επίσης η Διοίκηση της Ομοσπονδίας απαγορεύεται να γράψει μέλη κατά το διάστημα από την αποστολή της πρόσκλησης Γενικής Συνέλευσης μέχρι και την ολοκλήρωση των εργασιών αυτών.

7- Κάθε Σύλλογος μέλος εκπροσωπείται από ένα (1)Αντιπρόσωπο και ένα Αναπληρωματικό.


8- Οι Αντιπρόσωποι των Συλλόγων οι οποίοι έχουν εκπροσωπηθεί από το Δ.Σ. τους, αντιπροσωπεύουν τις Διοικήσεις των Συλλόγων μελών, και το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας απολογείται σ’ αυτούς μόνο και όχι στους Συλλόγους τους.

9- Σε περίπτωση αντικαταστάσεως κάποιου αντιπροσώπου ενός Συλλόγου, υποχρεούται ο Σύλλογος να ενημερώσει γραπτώς το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας το όνομα του αντικαταστάτη.

10- Μέλος της Ομοσπονδίας γίνεται κάθε αναγνωρισμένος Σύλλογος Ερασιτεχνών Αλιέων από όλη την Ελλάδα που ασχολείται μόνο με την Παραδοσιακή Ερασιτεχνική Αλιεία. Εξαιρούνται Αθλητικοί, Ναυταθλητικοί Σύλλογοι. Επίσης εξαιρούνται Σύλλογοι Ερασιτεχνικοί που στην πλειοψηφία τους τα μέλη τους αλιεύουν μόνο με καθετή ή καλάμι.
Μέλος της Ομοσπονδίας γίνεται ο Σύλλογος Ερασιτεχνών Αλιέων που τουλάχιστον τα 2/3 των μελών του αλιεύουν με τα Παραδοσιακά Αλιευτικά Εργαλεία, ΔΙΧΤΥ,ΠΑΡΑΓΑΔΙ,ΠΥΡΟΦΑΝΙ.

11- Το άρθρο 3 παρ. 10 είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της παρούσας Ομοσπονδίας, αφού αυτή σκοπεύει να διαφυλάσσει και προασπίζει τα συμφέροντα των Παραδοσιακών Ερασιτεχνών Αλιέων και μόνον.

12- Το άρθρο 3 παρ. 10 τροποποιείται μόνον με αυξημένη πλειοψηφία ¾ των ενεργών και
ταμειακώς εντάξει μελών της Ομοσπονδίας αυτής και από την ΓΣ αυτής.

13- Με την ένταξή του, ο Σύλλογος προμηθεύεται τουλάχιστον 20 σημαίες με το έμβλημα της
Ομοσπονδίας που τα μέλη του θα έχουν στα σκάφη τους.

ΆΡΘΡΟ 4
Υποχρεώσεις Μελών

1- Τα μέλη υποχρεούνται τον Ιανουάριο κάθε νέου έτους να καταβάλλουν την ετήσια συνδρομή τους η οποία είναι 200 € προς την Ομοσπονδία.

4
Τα νέα μέλη με την εγγραφή τους, θα πληρώνουν 200 € για το τρέχον έτος, ανεξάρτητα τον Μήνα ένταξής τους στην Ομοσπονδία.
Η Γενική Συνέλευση είναι αρμόδια για την αύξηση ή μείωση του παραπάνω ποσού ύστερα από πρόταση του Δ.Σ.

2- Τα μέλη οφείλουν το αργότερο μέχρι 31 Ιανουαρίου κάθε νέου έτους να πληρώνουν την
ετήσια συνδρομή τους.

3- Μέλη που δεν πλήρωσαν τη συνδρομή τους δεν δικαιούται να ψηφίζουν στις Γ.Σ. Για να
λάβουν μέρος σ’ αυτές πρέπει να είναι οικονομικά τακτοποιημένα.

4- Είναι υποχρεωμένα να πειθαρχούν στις διατάξεις του καταστατικού της Ομοσπονδίας και τις αποφάσεις της Γ.Σ. και του Δ.Σ. στις διατάξεις της περί σωματείων Νομοθεσίας.

5- Να επιδεικνύουν συμπεριφορά αξιοπρεπή και να έχουν υψηλά ανεπτυγμένα αισθήματα ευθύνης.

6- Η Ομοσπονδία έχει δικαίωμα να είναι μέλος μίας Συνομοσπονδίας. Τα μέλη Ομοσπονδίας που θα αποτελούν την Συνομοσπονδία θα πρέπει να πληρούν τους όρους του Άρθρου 3 παρ. 10.

ΆΡΘΡΟ 5º
Δικαιώματα Μελών
Τα μέλη έχουν δικαίωμα :
1- Οι Αντιπρόσωποί τους, να παίρνουν μέρος στις Γ.Σ. και να ελέγχουν τις πράξεις της διοίκησης.

2- Οι Αντιπρόσωποί τους να εκλέγουν και να εκλέγονται στα Όργανα και σε κάθε άλλη ψηφοφορία που αφορά τους σκοπούς της Ομοσπονδίας και τα συμφέροντα των μελών της. Τα παραπάνω δεν είναι μόνο δικαιώματα αλλά και υποχρέωση κάθε μέλους.

3- Τα μέλη απολαμβάνουν κάθε ωφέλεια και εξυπηρέτηση που νόμιμα επιδιώκει η Ομοσπονδία.

4- Οι αντιπρόσωποι των Συλλόγων έχουν δικαίωμα ελέγχου και κριτικών στις πράξεις των Οργάνων και το δικαίωμα της τακτικής ενημέρωσης για την πορεία των υποθέσεων της Ομοσπονδίας καθώς και το δικαίωμα ελέγχου μία φορά το μήνα των βιβλίων της Ομοσπονδίας.

5- Οι Αντιπρόσωποι των Συλλόγων είναι ισότιμοι μεταξύ τους.

6- Μπορούν οι Διοικήσεις των Συλλόγων να καταθέσουν δήλωση προς το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας οποτεδήποτε θέλουν να αποχωρήσουν από αυτή.

7- Οι Σύλλογοι μέλη έχουν δικαίωμα να ζητούν την ηθική υποστήριξη σε προβλήματα που αντιμετωπίζουν.
5
8- Η Ομοσπονδία αποτελείται από τακτικά και επίτιμα μέλη. Επίτιμα μέλη γίνονται μετά από απόφαση Γ.Σ. άτομα που προσέφεραν εξαιρετικές υπηρεσίες στην Ομοσπονδία και εργάστηκαν για τους ίδιους σκοπούς. Τα επίτιμα μέλη δεν έχουν δικαίωμα ψήφου, εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν μόνο το δικαίωμα να συμμετέχουν στις συζητήσεις.

ΆΡΘΡΟ 6º
Διαγραφή Μελών
Τα μέλη διαγράφονται:
1- Όταν οι Αντιπρόσωποί τους δεν συμμετέχουν στα Όργανα της Ομοσπονδίας και δεν πάρουν μέρος στις (2) τελευταίες εκλογές της Διοίκησης, χωρίς να υπάρχει ανώτερη βία.

2- Όταν δεν πληρώνουν τις οικονομικές υποχρεώσεις τους στην Ομοσπονδία τον Ιανουάριο κάθε νέου έτους.

3- Όταν οι ενέργειές τους καταστρατηγούν τα συμφέροντα της Ομοσπονδίας.

4- Όταν οι Σύλλογοι μέλη δεν συμμετέχουν σε εκδηλώσεις διαμαρτυρίας όταν θίγονται τα δικαιώματα των Παραδοσιακών Ερασιτεχνών Αλιέων έπειτα από απόφαση του Δ.Σ. ή Γ.Σ. της Ομοσπονδίας.

5- Όταν δεν πειθαρχούν στις διατάξεις του καταστατικού της Ομοσπονδίας.

6- Όταν δεν επιδεικνύουν συμπεριφορά αξιοπρεπή και δεν σέβονται τα Όργανα της Ομοσπονδίας.

7- Αν η συμπεριφορά τους είναι ασυμβίβαστη με τους σκοπούς της Ομοσπονδίας ή δεν πειθαρχούν στις αποφάσεις της Γ.Σ. και του Δ.Σ. Οι διαγραφές γίνονται με απόφαση του Δ.Σ.

8- Τα διαγραφέντα ή αποχωρισθέντα μέλη δεν έχουν δικαίωμα στην περιουσία της Ομοσπονδίας, ούτε μπορούν να ζητήσουν επιστροφή συνδρομών ή οποιαδήποτε άλλη παροχή, ούτε έχουν δικαίωμα κριτικής των Οργάνων της Ομοσπονδίας, ούτε έχουν το δικαίωμα να παρέμβουν σε ότι αφορά και έχει σχέση με την Ομοσπονδία.

9- Οι Σύλλογοι που έχουν διαγραφεί μόνο για οικονομικούς λόγους και ζητούν την επανένταξή τους, αν το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας το εγκρίνει, τότε μπορούν να επανενταχθούν.

ΆΡΘΡΟ 7º
Πόροι της Ομοσπονδίας

Πόροι της Ομοσπονδίας είναι οι εξής:
1- Τα ποσά που προέρχονται από ετήσιες συνδρομές ή έκτατες εισφορές των μελών.

2- Έκτατες εισφορές επιβαλλόμενες από το Δ.Σ. ή Γ.Σ. για συγκεκριμένους λόγους.

3- Κρατικές, Δημοτικές επιχορηγήσεις.

6
4- Πάσης φύσεως δωρεές, κληροδοτήματα, κληρονομίες, οικονομικές ενισχύσεις, τόκοι κεφαλαίων και γενικά κάθε νόμιμο έσοδο της Ομοσπονδίας.

5- Ο ισολογισμός και ο απολογισμός γίνεται τον Ιανουάριο κάθε νέου έτους.
ΆΡΘΡΟ 8º
Όργανα της Ομοσπονδίας

1- Το εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο.

2- Η εξελεγκτική επιτροπή σαν όργανο ελέγχου της διαχείρισης αποτελούμενη από 3 τακτικά
και ένα αναπληρωματικό μέλος , που με απόφαση της ΓΣ μπορεί αυτή να υποκαταστήσει τις
αρμοδιότητές τους και μόνον αυτή .

3- Η Γενική Συνέλευση των μελών της Ομοσπονδίας.

ΑΡΘΡΟ 9º
Διοικητικό Συμβούλιο

1- Η ομοσπονδία διοικείται από Διοικητικό συμβούλιο που το απαρτίζουν εννέα (9) μέλη.

2- Μαζί με τα εννέα (9) μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται και τέσσαρα (4) αναπληρωματικά που αναπληρώνουν τις θέσεις του Δ.Σ. που για διαφόρους λόγους μένουν κενές.
Άμα κενωθεί θέση από το Δ.Σ. ύστερα από την εξάντληση του πίνακα των αναπληρωματικών, το Διοικητικό Συμβούλιο συνεχίζει τις εργασίες του μέχρι να λήξει η θητεία του, εφόσον μετέχουν σε αυτό τουλάχιστον πέντε (5) μέλη από τα όποια τα (4) είναι τακτικά, διαφορετικά οφείλει τούτο να προκηρύξει αρχαιρεσίες για ανάδειξη νέας Διοίκησης.

3- Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται με απλή αναλογική από την Γενική Συνέλευση των μελών με μυστική ψηφοφορία για 3 χρόνια θητεία.

4- Ύστερα από πρόσκληση του ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΣΑΝΤΟΣ Συμβούλου και εφόσον παρίστανται πέντε τουλάχιστον σύμβουλοι συγκροτείται σε σώμα το ΔΣ και εκλέγει από τα μέλη του σε
μυστική ψηφοφορία και με σχετική πλειοψηφία τον Πρόεδρο, τον Γενικόν Γραμματέα,
τον Ταμία, τον Αντιπρόεδρο.

5- Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά κάθε 1½ - 2 μήνες, έκτακτα δε όταν το κρίνει ο Πρόεδρος ή ζητήσουν τουλάχιστον τέσσερις (4) σύμβουλοι με αίτησή τους στην οποία οφείλουν να γράψουν τους λόγους και τα θέματα.

6- Το Δ.Σ. έχει απαρτία όταν είναι παρόντα πέντε (5) μέλη του. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας ισχύει η ψήφος του Προέδρου.

7-Το Δ.Σ. εφαρμόζει το καταστατικό της Ομοσπονδίας και εκτελεί τις αποφάσεις της Γ.Σ. των μελών.

7
Αποφασίζει και ενεργεί για κάθε ζήτημα που ενδιαφέρει την Ομοσπονδία και διαχειρίζεται την περιουσία της Ομοσπονδίας.
Κρατάει τα υποχρεωτικά από το Νόμο της Ομοσπονδίας βιβλία και κάθε βιβλίο που θα κριθεί χρήσιμο και αναγκαίο.
Συγκαλεί με αποφάσεις του Γ.Σ. των μελών και καταρτίζει την ημερήσια διάταξή τους. Συντάσσει την οικονομική και διοικητική λογοδοσία και την υποβάλει στην Γ.Σ. για έγκριση.
Υπογράφει τα πρακτικά του Δ.Σ.

8- Τα μέλη του Δ.Σ:
α) είναι αλληλέγγυα και υπεύθυνα για την εκπλήρωση των υπηρεσιών και καθηκόντων τους που απορρέουν από το καταστατικό και τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων.
β) δεν ευθύνονται για τις αποφάσεις που πάρθηκαν με συνεδρίαση του Δ.Σ. και δεν ήταν παρόντα ή ήταν παρόντα διαφώνησαν και η διαφωνία τους γράφτηκε στα πρακτικά του Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 10º
Καθήκοντα Διοίκησης.

1- Η διοίκηση είναι το εκτελεστικό όργανο και λειτουργεί με τις αρχές της συνδικαλιστικής ενότητας, της προώθησης των δημοκρατικών αρχών λειτουργίας των οργάνων και οργανώσεων μελών του και της κατοχύρωσης της οργανωτικής αυτοτέλειας αυτών. Ειδικότερα η Διοίκηση:
α) Εκτελεί τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των αντιπροσώπων.
β) Εφαρμόζει το Καταστατικό και λειτουργεί μέσα στα πλαίσια της Νομοθεσίας.
γ) Συντάσσει το Διοικητικό απολογισμό και τον προϋπολογισμό και τον υποβάλει για έγκριση στην Γενική Συνέλευση.
δ) Παρακολουθεί την οργάνωση και λειτουργία των οργανώσεων μελών του και έχει το δικαίωμα να παρακολουθεί τις Γενικές Συνελεύσεις με δικαίωμα λόγου.
στ) Συγκαλεί σε κοινές συσκέψεις τις Διοικήσεις των οργανώσεων – μελών τακτικά
κάθε 3 χρόνια και έκτακτα όποτε κρίνει σκόπιμο για την αντιμετώπιση θεμάτων και για
ενημέρωσή τους.
στ) Κηρύσσει τοπικές διαμαρτυρίες και ελέγχει την επιτυχία τους.
2- Μέλος της Διοίκησης που θα απουσιάζει τρεις συνεχείς φορές αδικαιολόγητα από τις συνεδριάσεις εκπίπτει του αξιώματος του και αντικαθίσταται από τον πρώτο αναπληρωματικό .

ΑΡΘΡΟ 11º
Καθήκοντα Προέδρου και Αντιπροέδρου.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί το Δ.Σ. ενώπιον κάθε Δικαστικής Πολιτικής φορολογικής ή άλλης αρχής και ενώπιον τρίτων σε όλες τις σχέσεις, δικαιοπραξίες και εκδηλώσεις.
Καλεί με απόφαση του Δ.Σ τις τακτικές ή έκτατες Γ.Σ. διευθύνσεις, προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Δ.Σ.
Θέτει ζήτημα σε ψηφοφορία και φροντίζει για την ομαλή διεξαγωγή των συνεδριάσεων, εκτελεί τις αποφάσεις του Δ.Σ. και των Γενικών Συνελεύσεων, υπογράφει μαζί με το Γενικό Γραμματέα όλα
8
γενικώς τα έγγραφα και τα πρακτικά του Δ.Σ., επιβλέπει τη διαχείριση του Ταμία κάθε φορά που κρίνει αναγκαίο, στον οποίο κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ. δίνει εντολή για κάθε δαπάνη.
Φροντίζει γενικά για την τήρηση του καταστατικού των εσωτερικών κανονισμών της Ομοσπονδίας, των αποφάσεων της Γ.Σ. και του Δ.Σ παίρνοντας κάθε εξασφαλιστικό μέτρο των συμφερόντων της Ομοσπονδίας ακόμη δε και χωρίς απόφαση του Δ.Σ εάν από την αναβολή κινδυνεύουν σοβαρά τα συμφέροντα της.
Ασκεί κάθε άλλο δικαίωμα που του παρέχει ο Νόμος και το Καταστατικό τούτο. Αν ο Πρόεδρος απουσιάζει για μικρό διάστημα, τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος. Σε περίπτωση χήρευσης της θέσης του Προέδρου συγκαλείται μέσα σε (10) ημέρες ( ολομέλεια) η Διοίκηση και προεδρεύοντας του Αντιπροέδρου εκλέγει μεταξύ των μελών τον νέο Πρόεδρο.

ΑΡΘΡΟ 12º
Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα.

Ο Γενικός Γραμματέας διευθύνει το γραφείο της Ομοσπονδίας, κρατά τα βιβλία, φυλάει τα αρχεία και τη σφραγίδα της Ομοσπονδίας, ενημερώνει την αλληλογραφία, φυλάει τα Μητρώα των μελών, φέρνει για έγκριση τις αιτήσεις εγγραφής η διαγραφής των μελών.
Συντάσσει και υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο τα πρακτικά Δ.Σ. και όλα τα έγγραφα και καταρτίζει μαζί με τον Πρόεδρο την ημερήσια διάταξη όλων των συνεδριάσεων, υπογράφει με τον Πρόεδρο κάθε εξερχόμενο έγγραφο προΐσταται των γραφείων και του προσωπικού της Ομοσπονδίας.
Αν ο Γενικός Γραμματέας απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει ο Αναπληρωτής Γραμματέας, ακολουθείται η ίδια διαδικασία του Άρθρου 12 σχετικά με την χήρευση της θέσης του Προέδρου.


ΑΡΘΡΟ 13º
Καθήκοντα ταμία

Ο Ταμίας εισπράττει με διπλότυπες αποδείξεις που έχουν το έμβλημα της Ομοσπονδίας και τη σφραγίδα της. Επίσης εισπράττει γενικά τα έσοδα της Ομοσπονδίας.
Ο Ταμίας κάνει όλες τις πληρωμές βάσει των Νόμιμων αποδείξεων αφού προηγουμένως εγκριθούν από Δ.Σ.
Ο Ταμίας είναι υπόλογος και έχει ποινική και αστική ευθύνη για κάθε απώλεια χρημάτων. Καταθέτει σε αξιόπιστη Τράπεζα σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ. όλες τις εισπράξεις της Ομοσπονδίας επ’ ονόματι του Προέδρου, του Γενικού Γραμματέα και του Ταμία.
Σε περίπτωση κάποιου κωλύματος που ο ταμίας δεν μπορεί να έχει το βιβλιάριο και το μπλοκ εισπράξεων αφού το δηλώσει στο Δ.Σ. αυτό αποφασίζει να τα αναθέσει σε κάποιο άλλο μέλος, χωρίς το μέλος αυτό να φέρει καμία ευθύνη. Ο Ταμίας είναι υποχρεωμένος σε κάθε Δ.Σ να ελέγχει τις αποδείξεις και το βιβλιάριο και για οποιοδήποτε λάθος, η ευθύνη είναι αποκλειστικά δική του.
Ο Ταμίας μπορεί να έχει στα χέρια του μέχρι 150 € για τις τυχόν επείγουσες ανάγκες της Ομοσπονδίας.
Η ανάληψη χρημάτων από τις καταθέσεις γίνεται από τον ταμία ή κάποιο αναπληρωτή του, έπειτα από έγκριση του Δ.Σ.
Ο Ταμίας τηρεί τα βιβλία εσόδων και εξόδων της Ομοσπονδίας και των αποδείξεων.
Ο Ταμίας υποβάλλει υποχρεωτικά δια του Δ.Σ. της Γενικής Συνέλευσης τον απολογισμό για την έγκριση από τους Αντιπροσώπους των Συλλόγων μελών.

9
ΑΡΘΡΟ 14º
Εξελεγκτική Επιτροπή.

Την εξελεγκτική επιτροπή την αποτελούν τρία ( 3 ) εκλεγμένα μέλη και ένας (1) αναπληρωματικός τούτων .

Η διοίκηση πρέπει να θέσει στην διάθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής όταν διενεργεί οικονομικό έλεγχο ή οποτεδήποτε ήθελε ζητήσει αυτή κάτι τέτοιο όλα τα βιβλία της διαχείρισης με όλα γενικά τα δικαιολογητικά.
Σε περίπτωση που εμφανιστούν ανωμαλίες στη διαχείριση, η Εξελεγκτική Επιτροπή καλεί τη Διοίκηση να τις τακτοποιήσει άμεσα.
Όταν δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα συντάσσεται η σχετική έκθεση και επικυρώνεται από την ΓΣ κατ΄έτος .
Σε περίπτωση αδυναμίας λειτουργίας του οργάνου αυτού για οποιονδήποτε λόγον η Διοίκηση απολογείται και ελέγχεται από την ίδια την ΓΣ .

ΑΡΘΡΟ 15º
Γενική Συνέλευση.

Η Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας απαρτίζεται από τους αντιπροσώπους των μελών της που είναι ταμιακά εντάξει. Η εκλογή και ο αριθμός των μετεχόντων αντιπροσώπων από κάθε Σύλλογο ορίζεται από το άρθρο 4 του παρόντος Καταστατικού .

ΆΡΘΡΟ 16º
Αρμοδιότητες της Συνέλευσης.

Στις αποκλειστικές αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης υπάγονται:
1- Ο έλεγχος των Διοικήσεων και οικονομικών πράξεων της Διοίκησης της Ομοσπονδίας.
2- Η τροπολογία του Καταστατικού.
3- Αποφάσεις κινητοποιήσεων (όταν θίγονται τα συμφέροντα των Παραδοσιακών Ερασιτεχνικών αλιέων).
4- Κατατίθεται πρόταση άρσης εμπιστοσύνης κατά του Δ.Σ. ή μέλους αυτού εφόσον τούτο έχει εκτραπεί του σκοπού του ή τα μέλη του δεν ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους. Για να κατατεθεί τέτοια πρόταση απαιτείται πλειοψηφία του 1/3 των τακτικών μελών. Η ψηφοφορία διενεργείται από 15 ημέρες μέχρι 2 μήνες από την κατάσταση άρσης εμπιστοσύνης και επιφέρει την παραίτηση του Δ.Σ. και την προσφυγή σε αρχαιρεσίες ανάδειξη νέου Δ.Σ.
Οι επιλογές διενεργούνται μέσα σε ένα μήνα από την παραίτηση του Δ.Σ.
5- η διάλυση της Ομοσπονδίας.
6- Ο καθορισμός της δράσης της Ομοσπονδίας.
7- Η επιβολή εισφορών στα μέλη.
8- Κάθε άλλο θέμα που δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 17º
Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης.


10
Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται τακτικά κάθε χρόνο μία φορά μετά τη λήξη του οικονομικού έτους με απόφαση της Διοίκησης της Ομοσπονδίας. Επίσης η Διοίκηση της Ομοσπονδίας μπορεί να καλέσει Γενική Συνέλευση έκτακτα για την αντιμετώπιση επιτακτικών θεμάτων. Έκτακτα καλείται η Γ.Σ. όταν το ζητήσει το 1/5 των αντιπροσώπων. Η τακτική συνέλευση συγκαλείται με τα παρακάτω τουλάχιστον θέματα Ημερήσιας Διάταξης:
α) Διοικητικός Απολογισμός.
β) Οικονομικός Απολογισμός του έτους που έληξε.
γ) Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής περί της οικονομικής διαχείρισης.
Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γεν. Γραμματέα της Ομοσπονδίας και περιλαμβάνει τον χρόνο, τον τόπο και τα θέματα Ημερήσιας Διάταξης. Η Κοινοποίηση της στους Συλλόγους γίνεται το λιγότερο είκοσι (20) πλήρες μέρες από την ημερομηνία πραγματοποίησης της Γ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 18º
Απαρτία Νομική Συγκρότηση

1- Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα 50% συν ένα μέλος από τα ταμειακά τακτοποιημένα μέλη – αντιπρόσωποι της Ομοσπονδίας.
2- Απαγορεύεται η συμμετοχή με εξουσιοδότηση. Αν δεν υπάρχει απαρτία συγκαλείται νέα Γ.Σ. την επόμενη εβδομάδα και την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο ,στην περίπτωση δε αυτή
απαιτείται παρουσία τουλάχιστον (1/3) ενός τρίτου των οικονομικά τακτοποιημένων μελών
3- Ειδικά για την εξέταση θεμάτων με τη διάλυση της Ομοσπονδίας και κατανομής περιουσιακών στοιχείων, ενοποίηση και τροποποίηση Καταστατικού, η απαρτία λογίζεται όταν είναι παρόν τουλάχιστον 1/2 συν ένα των οικονομικά τακτοποιημένων μελών, απαιτείται δε η πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων μελών.

ΑΡΘΡΟ 19º
Λήψη αποφάσεων ενστάσεις.

1- Για τη λήψη αποφάσεων απαιτείται η πλειοψηφία του μισού συν ένα των παρόντων μελών πλην των περιπτώσεων του Άρθρου 19 παρ. 3, όπου απαιτείται η πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων μελών εφόσον αυτά είναι τουλάχιστον το 1/2 των ταμειακά τακτοποιημένων μελών.
2- Κάθε ψηφοφορία της Γενικής Συνέλευσης που αφορά εκλογές οποιουδήποτε Συλλογικού οργάνου ή αντιπροσώπου, έγκριση λογοδοσίας, κήρυξη διαμαρτυρίας, επιβολή έκτακτων εισφορών, θέματα εμπιστοσύνης, τροποποίησης Καταστατικού διάλυση ή ενοποίηση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας παραδοσιακών Ερασιτεχνών Αλιέων γίνεται με μυστική
ψηφοφορία
3- Κάθε άλλη ψηφοφορία είναι έγκυρη όταν γίνεται με ανάταση της χειρός ή με ονομαστική κλήση. Ψηφοφορία με βοή είναι άκυρη. Επίσης μπορεί να ακυρωθεί απόφαση όταν κατά την λήψη αυτής παρευρίσκονται άτομα που δεν είναι μέλη του σώματος και που η παρουσία τους μπορεί να επηρεάσει τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας.
4- Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για θέματα που δεν αναφέρονται στην ημερήσια Διάταξη είναι άκυρη εκτός κι αν αποφασίσει το 1/3 των παρόντων μελών της Γενικής Συνέλευσης περί
συμπληρώσεως των θεμάτων αυτών εκτάκτως στην ημερησία Διάταξη .
5- Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης γράφονται συνοπτικά στο βιβλίο πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων και υπογράφονται από τα παρόντα μέλη.
11
6- Το κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να προσβληθεί μέσα στις προθεσμίες που ορίζει ο Νόμος με ένσταση που κατατίθεται ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου της περιφέρειας που υπάγεται η Πανελλήνια Ομοσπονδία Παραδοσιακών Ερασιτεχνών Αλιέων.


ΑΡΘΡΟ 20º
Αρχαιρεσίες

1- Για τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών η Γενική Συνέλευση μετά την διαπίστωση της απαρτίας εκλέγει με ψηφοφορία (3) μέλη εφορευτική επιτροπή.
2- η εφορευτική επιτροπή έχει τα παρακάτω καθήκοντα:
α) την πραγματοποίηση των αρχαιρεσιών .
β) οι υποψηφιότητες για το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας υποβάλλονται την προηγούμενη
ημέρα ή την ημέρα των αρχαιρεσιών στην Εφορευτική Επιτροπή.
γ) οι υποψήφιοι με απλή δήλωση δηλώνουν υποψηφιότητα μόνο σε ενιαίο ψηφοδέλτιο.
3- Η Εφορευτική Επιτροπή έχει την ευθύνη της διανομής των ψηφοδελτίων την ίδια ημέρα πριν την έναρξη της ψηφοφορίας. Διασφαλίζει το απόρρητο της ψηφοφορίας, διεξάγει τη διαλογή των ψηφοδελτίων και συντάσσει τα πρακτικά αρχαιρεσιών και αποτελεσμάτων.
4- Ανάλογα με το μεγαλύτερο αριθμό σταυρών προτίμησης που θα συγκεντρώσει κάθε υποψήφιος στο ενιαίο ψηφοδέλτιο εκλέγεται για μέλος της Ομοσπονδίας.
5- Κάθε ψηφοφόρος μέλος έχει το δικαίωμα να επιλέξει στο ενιαίο ψηφοδέλτιο μέχρι και 9
υποψήφιους .
6- Σε περίπτωση ισοψηφίας σταυρών γίνεται κλήρωση από την Εφορευτική Επιτροπή,
παρόντων τουλάχιστον των ισοψηφούντων .

ΑΡΘΡΟ 21º

1- Ότι δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό ρυθμίζεται από το Νόμο και συμπληρώνεται με τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των μελών.
2- Το παρόν καταστατικό τυπώνεται υποχρεωτικά και μοιράζεται στα μέλη.
3- Το παρόν καταστατικό μπορεί να τροποποιηθεί από την Γ.Σ με αυξημένη πλειοψηφία των
¾ των ταμειακώς εντάξει μελών κατά τα άνω

ΑΡΘΡΟ 22º

Η Ομοσπονδία έχει σφραγίδα φέρουσα τις λέξεις: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΑΛΙΕΩΝ και φέρει παράσταση ένα γλάρο.

ΑΡΘΡΟ 23º
Έγκριση Καταστατικού

Το παρόν Καταστατικό αποτελούμενο από 23 άρθρα διαβάστηκε, συζητήθηκε και ψηφίστηκε κατ’ άρθρο και στο σύνολό του από την καταστατική Γενική Συνέλευση της 01-02 2009.
Το καταστατικό θα ισχύει από την δημοσίευσή του στο τηρούμενο Δημόσιο βιβλίο του Πρωτοδικείο.
Πειραιάς 1 Φεβρουαρίου 2009

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου